being in a relationship


קשר יכול להיות ללא מילים.. מבט עניים, ריח , רצון להיות קרוב. כילדה הייתי ילדה שלא מדברת מילים , המילים שלי היו בלב, הקרבה שלי הייתה בליטוף או בחיוך, בהליכה משותפת לכל מקום , בבכי או בהתרחקות, להיות בקשר זה להיות בקשר עם עצמך, זה להבין את היכולת שלך בתוכו, לדעת מה אתה נותן ומה הקשר נותן לך.... הקשר שלי עם הסוסים נותנים לי אויר לנשימה , הקשר שלהם אלי נותן להם ביטחון ואהבה. תודה לחיות בעולם שמלמדות אותנו על צניעות , על קשר ללא תנאים, על אהבה נקיה.


Featured Posts